លក់ដីនិងផ្ទះភូមិគោគរំដួលក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យ តម្លៃនិយាយគ្នាបានបាទ ដី 25×…

លក់ដីនិងផ្ទះភូមិគោគរំដួលក្រុងសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
តម្លៃនិយាយគ្នាបានបាទ
ដី 25× 40.
ផ្ទះទំហំ 6×17

097 70 75 388
ខាងលើមាន 2 បន្ទប់ខាងក្រោមមួយបន្ទប់បាទ

Sell land and house at Kork Romdoul village, Samrong city, Oddor Meanchey province
Price can be negotiated
Land 25×40.
House size 6 × 17

097 70 75 388
Top has 2 rooms bottom one room yes

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *