#វល្លិ៍តុកកែ ពូជស្លឹកធំស្អាតដូចជ័រ អាចតោងជញ្ជាំងឬដើមឈើក៏បាន បន្ថែមសម្រស់អោយរឹតតែ…

#វល្លិ៍តុកកែ ពូជស្លឹកធំស្អាតដូចជ័រ អាចតោងជញ្ជាំងឬដើមឈើក៏បាន បន្ថែមសម្រស់អោយរឹតតែបៃតងធម្មជាតិ
💌📲095528245/0964358511(តេលេក្រាម)!
#Yanithsmile
#Toyball seed, big leaves, pretty like plastic, can be used on wall or tree, adding more beauty to natural greenery
💌📲095528245/0964358511(telegram)!
#YanithsmileTranslated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *