វីទ្បាកូនកាត់ លក់បន្ទាន់ ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង ប៉េង​ ហ៊ួត The Star premier (598)…

📣 វីទ្បាកូនកាត់ លក់បន្ទាន់
📍 ទីតាំង: ស្ថិតក្នុង ប៉េង​ ហ៊ួត The Star premier (598)
💲 តម្លៃ: 105.000$ (ចរចា)
▶️ទំហំផ្ទះ: 5mx7m (សល់មុខ 5m ក្រោយ1.5m)
▶️បន្ទប់គេង 3 ​បន្ទប់ទឹក4
#ចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09
📣 Urgent sale for bridegroom
📍 Location: in Peng Hout, The Star premier (598)
💲 Price: 105.000$ (negotiable)
▶️House size: 5mx7m (5m front left, 1.5m back)
▶️ 3 Bedrooms 4 Bathrooms
#ចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតសាកសួរពត៌មានបន្ថែមបាន
☎️098 68 28 09Translated from Khmer


Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *