សួស្តីបងៗ ម្ចាស់ត្រូវការលុយបន្ទាន់ខ្លាំងណាស់លក់ក្នុងតំលៃធូរខ្លាំងណាស់ #តំលៃឡៃឡុង…

សួស្តីបងៗ ម្ចាស់ត្រូវការលុយបន្ទាន់ខ្លាំងណាស់លក់ក្នុងតំលៃធូរខ្លាំងណាស់ #តំលៃឡៃឡុងត្រឹមតែ26000$ដាច់ ដី77sqm 7mx11m នឹង មានផ្ទះស្រាប់ 6mx9m មាន2បន្ទប់គេង បន្ទប់ទឹក1 នឹងចង្រ្កានបាយ1👍👍👍
☎️016789108
☎️016333886 Telegram
ទីតាំងផ្ទះ https://goo.gl/maps/jgNpJt1kDbpCnSnt7
Hello everyone. The owner needs money urgently. Selling at a very cheap price. #SalePriceOnly26000$. Land 77sqm 7mx11m and has a house 6mx9m. There are 2 bedrooms, 1 bathroom and 1 kitchen👍👍👍
☎️016789108
☎️016333886 Telegram
Home Location: https://goo.gl/maps/jgNpJt1kDbpCnSnt7Translated from Khmer

May be an image of tree and outdoors

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *