អូន​ត្រូវ​ការ​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់ទីតាំង​នៅ​ក្រោយ​ប្រលាន​យន្តហោះអាយុ​20>45ឆ្នាំ…

អូន​ត្រូវ​ការ​បុគ្គលិក​ផ្នែក​លក់ទីតាំង​នៅ​ក្រោយ​ប្រលាន​យន្តហោះអាយុ​20>45ឆ្នាំមិន​ទាមទារបទពិសោធន៍ចាប់​អារម្មណ៍​ទម្លាក់​លេខ📩📲​0962691326
I need a sales staff behind the airport, age 20>45 years old, no experience required, if interested, drop your number 📩📲 0962691326Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *