អ្នកគីឡូធ្ងន់ 70 80 90 ចង់ស្រកប៉ុន្មានគីឡូ comment មកខ្ញុំណែនាំពីរបៀបញាំតាមបែបធម…

អ្នកគីឡូធ្ងន់ 70 80 90 ចង់ស្រកប៉ុន្មានគីឡូ comment មកខ្ញុំណែនាំពីរបៀបញាំតាមបែបធម្មជាតិ ក្បាលពោះស្រកលឿន
ខ្ញុំស្រក បាន 12 គីឡូហើយ. បានផលពិតៗ

Heavy weight 70 80 90 how much do you want to lose? Comment and I will advise you how to eat naturally. Fast weight loss belly.
I have lost 12 kg. Got real results

Translated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *