ឪកាសចំណេញដីលក់បន្ទាន់ទំហំ បើកលក់ ប្លក់ថ្មីៗ 10MX20M=4200$ 5Mx20M=1850$ ចាប់ព…

ឪកាសចំណេញដីលក់បន្ទាន់ទំហំ បើកលក់ ប្លក់ថ្មីៗ
10MX20M=4200$ 5Mx20M=1850$
ចាប់ពីថ្ងៃ ទី31 ដល់ថ្ងៃទី13 ខែនេះ បញ្ហា្ចះ 50%ជួន
ទីតាំងជាប់របងសាលារៀន ទីតាំងដែលមានសក្កានុពល
☎️TELL: 0967355773 សូមអរគុណ
Opportunity to gain land urgent sale size open new blog
10mx20M=4200$ 5mx20M=1850$
From 31st to 13th of this month, 50% discount.
Location close to school fence, potential location
☎️TELL: 0967355773 Thank youTranslated from Khmer

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *