ក្រុមហ៊ុនDNVSបើករើសតំណាងអត់មានដើមទុនមកបង្រៀនផុសអីវ៉ាន់លក់ជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតបើម…

ក្រុមហ៊ុនDNVSបើករើសតំណាងអត់មានដើមទុនមកបង្រៀនផុសអីវ៉ាន់លក់ជាច្រើនអ្នកបន្ថែមទៀតបើម៉ាក់ៗចង់ចូលរៀនលួកខំមិនOKខ្ញុំទាញចូលគ្រុបម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដើម្បីរៀន បញ្ជាក់យកតែអ្នកចង់រៀនលោកពិត

DNVS company is recruiting more representatives who don’t have capital to teach how to post products for sale. If you want to learn, please comment OK. I will add you to the company owner’s group to learn. Confirm that only those who want to learn.

Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *