ផ្ទះលក់ ទល់មុខមាត់សមុទ្រ. តំលៃពិសេស ហើយបង់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបាន.. អាចចចារជ…


ផ្ទះលក់ ទល់មុខមាត់សមុទ្រ.
តំលៃពិសេស😘 ហើយបង់បន្តជាមួយក្រុមហ៊ុនបាន.. 🏠🏠 ⛱️ 🏖️ ⛱️ 👉
😘អាចចចារជាមួយម្ចាស់នៅក្រៅប្រទេសផ្ទាល់បាន
💫⭐🌟✨ចង់វិនិយោគដីនៅក្រុងព្រះសីហនុ ឱកាសល្អក្នុងការទិញ?៊
💕💕💕💕ផ្ទះលក់ នៅទីតាំងល្អនៅទល់មុខមាត់សមុទ្រ ជាប្រភេទផ្ទះអាជីវកម្ម .,
⭐ នៅជិតកំពង់ផែ , ជិតផ្លូវល្បឿនលឿន, តំបន់ឆ្នេរទេសចរណ៍…។
⭐ជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ស្រាប់ សំបូរទៅដោយមនុស្សរស់នៅច្រើន
⭐អាចបើកអាជីវកម្មផ្សេងៗបាន .មិនមែនផ្លូវទាល់ ,
( មិនមែនជាតំបន់ លិចទឹក)។
😘😘😘
🤳 Telegram 081886455..
thanks admin 🙏🙏 for approved

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *