សំបកស្តើង ឆ្ងាញ់ ផ្អែមឆ្ងាញ់ ល្អ ណាស់ តម្លៃ សមរម្យ សម្រាប់បងៗ យកទៅលក់ប…

សំបកស្តើង ឆ្ងាញ់ ផ្អែមឆ្ងាញ់ ល្អ ណាស់ ☺️
តម្លៃ សមរម្យ សម្រាប់បងៗ យកទៅលក់បន្ត 💵
ទំនាក់ទំនងលេខ : 0313844447
មានសេវា ដឹកជញ្ចូន : 24/ខេត្ត ក្រុង 🙏🎉😄
Thin shell, delicious, sweet and delicious ☺️
Reasonable price for everyone to sell 💵
Contact number : 0313844447
Delivery service available to 24/provinces and cities 🙏🎉😄Translated from Khmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *