គម្រោងដីឡូតិ៍ឡេង​ ណាវ៉ាត្រា​6A ជិត​វិមាន​Privacy​Villa​ 7500$/ឡូតិ៍​ រំលស់​109$ …

🇰🇭គម្រោងដីឡូតិ៍ឡេង​ ណាវ៉ាត្រា​6A ជិត​វិមាន​Privacy​Villa​ 7500$/ឡូតិ៍​ រំលស់​109$
👉ទំហំ​ 4.1x17m , 5x20m , 10x20m, 20x30m
070807187 // 078807187 // 068806187
🇰🇭Land plan Leng Navatra 6A near Privacy Villa 7500$/plot installment 109$
👉Size 4.1x17m , 5x20m , 10x20m, 20x30m
070807187 // 078807187 // 068806187Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *