ដីលក់បន្ទាន់ នៅស្រុកឧដុង្គ ចុះពីផ្លូវ51មកតែ100m ចម្ងាយពីរោងចក្រ100m ចម្ងាយពីបុរ…


ដីលក់បន្ទាន់ នៅស្រុកឧដុង្គ
👉ចុះពីផ្លូវ51មកតែ100m
👉ចម្ងាយពីរោងចក្រ100m
👉ចម្ងាយពីបុរី150m
👉ដីជាប់ផ្លូវ30m
👉ក្បាលដី30mបណ្តោយ105.76m
👉ទិញទុកចំនេញក៏ត្រូវ
👉ទិញទុកជួលបន្ទាបបុគ្គលិករោងចក្រក៏ត្រូវ
👉ទិញបើកហាងក៏ត្រូវ
👉លេខម្ចាស់081461780
👉 telegram 081461780
👉តម្លៃឆាតមក

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *