ដីលក់បន្ទាន់ ម្ចាស់កុនលុយ ទំហំដី 10×20 ដីកែង លក់ខាតពាក់កណ្ដាល លក់ត្រឹម4950$ 0888…

ដីលក់បន្ទាន់ ម្ចាស់កុនលុយ ទំហំដី 10×20 ដីកែង លក់ខាតពាក់កណ្ដាល លក់ត្រឹម4950$ 📞0888225389/061675961
Urgent land for sale, owner of money, land size 10×20, corner land, sell half loss, sell only 4950$ 📞0888225389/061675961Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *