លក់ម៉ៅ25000$(បន្ទាន់) ដីស្រែលក់២កន្លែងក្បែរគ្នា ប្លង់ទី១ទំហំ១ហាត់ ប្លង់ទី២ទំហ…

លក់ម៉ៅ25000$(បន្ទាន់)
ដីស្រែលក់២កន្លែងក្បែរគ្នា
ប្លង់ទី១ទំហំ១ហាត់
ប្លង់ទី២ទំហំ៦០អ
ធ្វើស្រែ១ឆ្នាំបាន៣ដង
មានផ្លូវនឹងប្រព័នទឹកដល់ស្រែ
កម្មសិទ្ធប្លង់រឹង(L-map)
140ម៉ែតពីផ្ទះនាក់ភូមិ
ទីតាំង ភូមិព្រហ៊ារ ឃុំជ្រៃ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ព្រៃវែង
+8201033988818 តេឡេក្រាម

Sell mao 25000$ (urgent)
Farm land for sale 3 plots side by side
Plot 1 size 1 practice
3rd plot size 20 ah
farming 3 times a year
There is a road and water supply to the farm
Hard title ownership (L-map)
140 meters from village house
Location: Prehear Village, Chrey Commune, Svay Ontor District, Prey Veng
+8201033988818 telegram

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *