សូម​បងប្អូន​អញ្ជើញ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​១​ឆ្លង​កាត់​ដរបន្ទាយ​ដែក​ នឹង​ម…


សូម​បងប្អូន​អញ្ជើញ​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​ផ្លូវ​ជាតិ​លេខ​១​ឆ្លង​កាត់​ដរបន្ទាយ​ដែក​ នឹង​មកដល់​គម្រោង​តែ​ម្តង​!

ក្រុង​ល្វាឯម​ថ្មី​ ភូមិ​បឹង​គ្រំ​!

Please come and travel along National Road No. 1, crossing the Iron Bridge to arrive at the project only once!

New Lvea Em city, Beoung Krom village!

Translated from Khmer


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *